วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5.1 ขั้นตอนการศึกษาดูงาน

5.1 ขั้นตอนการศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรม / บรรยากาศการศึกษาดูงาน

5.2  กิจกรรม / บรรยากาศการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ วันที่ 24-28 มกราคม 2554

กิจกรรมที่ 5.3 ภาพการศึกษาดูงาน

5.3 ภาพการศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์