วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรม / บรรยากาศการศึกษาดูงาน

5.2  กิจกรรม / บรรยากาศการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ วันที่ 24-28 มกราคม 2554
24 มกราคม 2554
 
เวลา 4.40 น. รถออกจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
                        แวะรับสมาชิกรายทาง สามแยกสวนผัก และที่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา
 เวลา  9.30 น. รับประทานอาหารเช้า บนรถ  (ข้าวมันไก่ )
เวลา 11.00 น. ประทับตราหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย
เวลา 12.00 น. เข้าสู่สถานที่ดูงาน Sekolah  Kebangsaan Kodiag school
 
เวลา 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง( ข้าวหมกไก่ ) ที่  Sekolah  Kebangsaan Kodiag school 
เวลา 13.50  น. ออกจาก Sekolah  Kebangsaan Kodiag school มุ่งหน้าสู่ เกาะปินัง  
เวลา 14.30 น. แลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน
เวลา 19.15 น. รับประทานอาหาร
เวลา 20.40 น. เข้าพักโรงแรม Grand  Continental
25 มกราคม 2554
                เวลา 5.15 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Grand  Continental
                เวลา 6.45 น.  ออกจากโรงแรม ชมป้อมปืน
                เวลา  11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้าน Garden Seafood
                เวลา 13.35 น. ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย                 
                เวลา 14.10 น. ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา
                เวลา 14. 40 น. ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
                เวลา 14.55 น. ชมตึกแฝด
                เวลา  15.25 น. ร้านช็อคโกแลต ออกเดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครบนภูเขาสูง
                เวลา 17.50 น. นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาเก็นติ้ง
                เวลา 18.10 น.  ถึงเก็นติ้ง  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World
                เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ และชมบรรยากาศภายในเก็นติ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัย
26 มกราคม 2554              
เวลา 5.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม First World 
เวลา 7.55 น. ลงจากเก็นติ้งด้วยรถบัสของเก็นติ้ง
เวลา 9.30 น.ร้านดิวตี้ฟรี ร้านขนม
เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง Malaysia Kitchen
เวลา  14.30 น. ชมรัฐสภา  มัสยิดสีชมพู
เวลา 19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ  จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่โยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์
เวลา 20.00 น    ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์
               เวลา  23.30 น.  เข้าสู่ที่พัก  AQUEEN HOTEL
 27 มกราคม 2554
                เวลา 6.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   หลังอาหารเที่ยวชมบริเวณอ่าวสิงคโปร์  บริเวณเมอร์ไลออน 
เวลา 9.00 น.  ร้านดิวตี้ฟรี ช้อบปิ้งบริเวณถนออร์ชาร์ด
เวลา 12.15 น. รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.20 น. เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ( 4D ) นั่งรถไฟฟ้า ชมบรรยากาศ
เวลา 16.30 น.รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.40 น. ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea
เวลา 19.30 น. ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์
เวลา 21.30 น. ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ ประเทศมาเลเซีย
เวลา 23.00 น. เข้าพักโรงแรม Selasa 
 28 มกราคม 2554
                เวลา 6.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   Selasa
เวลา 7.45 น.       ออกจากโรงแรม
เวลา 10.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 18.20 น.      ร้านดิวตี้ฟรี เดินทางสู่ประเทศไทย  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เวลา 01.30 น.     ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความประทับใจ
1. การศึกษาดูงาน ณ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  เริ่มต้นการศึกษาดูงาน ด้วยการแนะนำ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งในการเดินทางในครั้งนี้ มีอาจารย์ จำนวน  5  ท่าน ดังนี้
อาจารย์ ดร. นพรัตน์  ชัยเรือง  ผศ.ดร.ไพศาล  นิ่มสุวรรณ  อาจารย์สาลินี  จงใจสุรธรรม  ดร.ทรงพล โสภณ  และ
อาจารย์เย็นฤดี   นักศึกษา  จำนวน  75   คน            
มีการแสดงต้อนรับของนักเรียน Sekolah  Kebangsaan Kodiag school
และกล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  มี 3 อาคาร เปิดสอน 7 ชั้นเรียน  เปิดเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน  มีครู 47 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 31 คน  นักเรียนจำนวน 591 คน แต่ละชั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ  Excellence   Genius และ  Smart เริ่มเรียนเวลา 7.30 น. เลิกเรียน 12.00 น. โรงเรียนส่งเริมกิจกรรมกีฬา มีโครงการ 1 นักเรียน 1 กีฬา  มีกองทุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน  เช่น หนังสือยืมเรียน  อาหารกลางวัน เป็นต้น  การจัดห้องสำนักงาน และสิ่งแวดล้อมเรียบร้อย เรียบง่าย เน้นความเป็นระเบียบ การจัดห้องเรียนมีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ อาคารเรียนอนุบาลแยกต่างหาก มีช่วงเวลาพักผ่อนสำหรับนักเรียนอนุบาล ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด  มีการวางแผนใช้ประโยชน์อาคารสถานที่อย่างลงตัวและคุ้มค่า
สิ่งที่นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
จากการศึกษาดูงานดังกล่าว สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมารถ และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่  อีกทั้งการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี  อยู่ในสังคมโรงเรียนอย่างมีความสุข  นอกจากนี้สิ่งที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่าง คือ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่สามารถจัดตกแต่งได้สวยงาม แปลกใหม่  กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
2.เก็นติ้ง ก่อตั้งโดย ลิ้มโกตง  ข้าพเจ้าได้นั่งกระเช้าลอยฟ้า ตื่นเต้นสุดๆ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway) ขึ้นไปบนยอดเขา เก็นติ้ง ซึ่งมีความสูงถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะทางของกระเช้า 3.4 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างทางจะผ่านผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างมาก บนยอดเขาเก็นติ้งมีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวให้เลือกอยู่ 5 แห่งด้วยกัน ซึ่งราคาก็ต่างกันไปตามความหรูหราของโรงแรม  ซึ่งคณะดูงานได้พักที่ First World Hotel มี อย่างหนึ่งที่ทุกโรงแรมที่นี่เหมือน กันก็คือ ห้องทุกห้องจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เพราะว่าอากาศที่บนยอดเขาเก็นติ้ง จะเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้ว แค่เปิดหน้าต่างแง้มไว้หน่อยเดียวก็เย็นจับใจแล้ว  โรงแรมที่นี่เค้าจะให้เช็คอินตอนบ่าย 3 โมง และ เช็คเอาท์ตอน เที่ยงตรง สำหรับภายในโรงแรม มีส่วนของช็อปปิ้งและร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีร้านอาหารนานาชนิด ตั้งแต่ Fast food ไปจนถึง ภัตตาคารสุดหรู  มีสวนสนุก ซึ่งมีให้เลือกเล่นทั้งสวนสนุกในร่มและสวนสนุกกลางแจ้ง เพราะว่ามีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากถึง 55 ชนิด ทั้งเครื่องเล่นประเภทหวาดเสียว เช่น Genting Sky Venture, Flying Coaster, Turbo Drop เป็นต้น และ รวมไปถึงเครื่องเล่นประเภทสนุกสนานสำหรับคุณน้องคุณหนูตัวน้อยๆ และที่พลาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นส่วนของ Snow World ซึ่งเป็น Snow World ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย  และที่นี่ก็ยังมี บ่อนคาสิโน  การเข้าไปในบ่อน ผู้ชายต้องสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงยายาว ร้องเท้าหุ้มส้น ผู้หญิงแต่งแบบไหนก็ได้  
3. สิงคโปร์ (Singapore)
สิงคโปร์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก    มีพื้นที่เท่ากับเกาะภูเก็ต ประมาณ 682.7 ตร.กม. แต่สร้างรายได้ประชาชาติสูงสุดติดระดับโลก 117,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลสิงคโปร์เน้นสร้าง คุณภาพคน โดยเน้นคุณภาพการศึกษาและความรู้เป็น พื้นฐานให้คนสิงคโปร์ทั้งชายและหญิงเป็นคน เก่ง แต่ก็ต้องประสบปัญหาด้านสังคม เมื่อพบว่าอัตราการเติบโตของประชากรทั้งหญิงและชาย ลดลง ไม่ยอมแต่งงานยินดีที่จะอยู่เป็น โสด และทำงานเลี้ยงตัวเองอย่างเท่าเทียมกัน
    ภาษา ภาษาอังกฤษ มาเลย์ จีนกลางเป็นภาษาราชการ แต่ร้องเพลงชาติภาษามาเลย์
    สภาพอากาศ สิงคโปร์มีอากาศอบอุ่นชื้นตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24-31 องศาเซลเซียส ชุดที่สวมใส่ประจำวันควรเป็นเสื้อผ้าสำหรับฤดูร้อนที่เบาสบายและทำจากเส้นใย ธรรมชาติอย่างผ้าฝ้าย
    เงินตรา สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 24.5 บาท (26 มกราคม 2554)          
    น้ำดื่ม  สามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำประปาในสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัย
    ห้าม เด็ดขาด สิงคโปร์มีกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัย เช่น การถ่มน้ำลาย การทิ้งขยะ กฎจราจร การข้ามถนน การสูบบุหรี่ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ยกเว้นสถานที่เที่ยวกลางคืน ที่สำคัญห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง
 ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ     ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ใช้ปลั๊กไฟแบบ 3 ขาสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สถานที่ท่องเที่ยวที่ ข้าพเจ้าได้ไปคือ บริเวณ Marina Bay, ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลออน (Merlion) และเกาะเซ็นโตซ่า  ยูนิเวอร์เซล ได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ  (4D) เรื่อง“Pirates” ภาพยนตร์แนวผจญภัยของเหล่าลูกเรือโจรสลัด และกัปตันลัคกี้ ในการออกค้นหาสมบัติล้ำค่าที่ถูกฝังไว้  การ ชมภาพยนตร์ต้องสวมแว่นตาพิเศษที่โรงหนังจัดให้ ขณะชมเราจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้น ได้สัมผัสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง  สนุกสนานและประทับใจมาก  นอกจากนี้ยังได้ชมน้ำพุเต้นระบำ song of the sea สวยงาม ตื่นตา ตื่นใจมาก ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น